ARITO-TSM
Etusivu Koulutus Konsultointi Lisäresurssit Lean Scope Kehitysprojektit Tutkimus Yhteystiedot
LINJAORGANISAATIOLLE

tietoa tukemaan taitoa

FI

EN

Tukipalveluille IT, T&K, HR, ... Projektisalkun Hallintaan Projektin Hallintaan Projekteissa työskenteleville Linjaorganisaatiolle
Palvelumme linjaorganisaation kannalta Yritys tekee kehitysprojekteja hyvästä syystä: tehostaakseen toimintaansa, parantaakseen kannattavuuttaan ja pysyäkseen kilpailukykyisenä. Linjaorganisaatio on tärkeässä asemassa kehitysprojekteja valittaessa, niiden tavoitteita määriteltäessä ja projekteja toteutettaessa. Sillä on sekä valtaa että vastuuta liittyen projektien onnistumiseen.
Kehitysprojektien valinnassa linjaorganisaation tietämys on tärkeässä roolissa Linjaorganisaatiosta löytyy sekä hiljaista että äänekästä tietoa liittyen esimerkiksi tuotannon tehostamisen mahdollisuuksiin. Arvokkaista kehitysprojektiehdotuksista suuri osa tulee yleensä linjaorganisaatiolta, kunhan siihen annetaan mahdollisuus. Linjaorganisaatio on myös tärkeässä asemassa kun ehdostusten joukosta etsitään kaikkein tuottavimpia projekteja. Lisäksi sen on kerrottava mikä on sopiva määrä; kuinka paljon se voi antaa resursseja kehitysprojekteihin ja kuinka paljon muutoksia se pystyy ottamaan vastaan. Strategisessa projektisalkun hallinnassa linjaorganisaatio on tiiviisti mukana näissä aktiviteeteissa. Kehitysprojektien sisällön määrittäminen edellyttää ammattitaitoa Linjaorganisaatio ammattilaisineen on myös avainasemassa kun yksittäisten projektien sisältöä määritellään. Sisältöehdotuksia kerättäessä sana tulee olla vapaa, jotta kaikki parannukseen mahdollisesti vaikuttavat tekijät saadaan kerättyä. Lopullista sisältöä määriteltäessä linjaorganisaatio tarjoaa ammattitaitoaan määrittelemään kerättyjen tekijöiden vaikutusta yrityksen tavoitteisiin. Strategisessa projektin suunnittelussa yritysjohto määrittelee tavoitteet ja linjaorganisaation ammattilaiset niitä tukevan sisällön. Kehitysprojektien toteuttaminen vaatii yhteistyötä Useat kehitysprojektit tarvitsevat tukea linjaorganisaatiolta. Projektin onnistumisen kannalta on tärkeää kuinka linjaorganisaatio suhtautuu projektiin, mitä se tietää siitä ja miten se tukee sitä. Projektin onnistumismahdollisuudet paranevat huomattavasti, kun sitä pidetään tärkeänä ja tarpeellisena. Kun yritysjohto viestittää mitä projekteilla tavoitellaan ja mikä on eri projektien tärkeysjärjestys, voi linjaorganisaatio suunnitella miten sen resursseja jaetaan päivittäisen työn ja kehitysprojektien kesken. Projektitutkimuksemme on suunniteltu tutkimaan linjaorganisaation käsitystä kehitysprojektista sen eri vaiheissa. Käyttöönoton jälkeen saadaan tavoitellut hyödyt Kehitysprojekti, vaikka se olisi kuinka hyvin vedetty, on hyödytön, jos sen tuloksia ei oteta käyttöön. Kun linjaorganisaatio on mukana projekteja ehdotettaessa, niitä valittaessa, sisältöä karsittaessa ja määriteltäessä sekä toteutuksessa, niin käyttöönotto ei ole yllätys vaan luonteva jatko projektin totetukselle. Kehitysprojektisalkun hallinnassa otetaan huomioon projektin koko elinkaari ehdotusvaiheesta käyttöönottoon. ARITO-TSM projektipalvelut Koulutus: Projektityöskentelyn perusteet -tietoisku ja kurssit käyvät läpi projektityöskentelyn periaatteita ja onnistumisen edellytyksiä Tutkimukset: Projektitutkimukset ovat helppo tapa antaa palautetta suunnitellusta, meneillään olevasta tai päätetystä projektista. Konsultointi: Strateginen projektin suunnittelu -palvelu yhdistää johdon tavoitteet ja linjaorganisaation tietämyksen systemaattisilla työtavoilla onnistuviksi, hyödyllisiksi kehitysprojekteiksi.
Yritysjohdolle
Asiakasorganisaatio / Linjaorganisaatio
Teknologian tarjoamat mahdollisuudet,  ihmisten toiveet ja odotukset Maailman Laajuus (globe scope)
  Toivelaajuus (hope scope)
Projektin Tulokset
Tämän projektin  tuloksien hyödyntäminen
Projektin tarvelaajuuden hallitseva Toteutusvaihe
Projektisalkun hallinta IT, T&K... strategiat Yrityksen strategia
Projektin tarvelaajuuden määrittelevä Suunnitteluvaihe
Projektin strateginen suunnittelu ja hallinta
Projektin toimintaympäristön hallinta
Tunnistettu parannustarve tai mahdollisuus > Kehitysprojekti
Entistä kannattavampi liiketoiminta
Tarvelaajuus (lean scope)
Yritysjohto määrittelee tavoitteet
Linjaorganisaatio määrittelee sisällön
Projektinhallinta toimittaa sovitun sisällön
Yritysjohto:  Tavoitteet Linjaorganisaatio: Sisältö o Ehdottaa projektille sisältöä, koska tietävät millaisilla toimenpiteillä tavoitteisiin voidaan päästä. o Arvioi ehdotettua sisältöä tavoitteita vasten o Tukee projektin toteutusta o Tukee lopputulosten käyttöönottoa Projekti: Toimitus o Tavoitteiden viestintä o Sisältöehdotusten kerääminen linjaorganisaation kanssa o Sisältöehdotusten analysoiminen linjaorganisaation kanssa o Sovitun sisällön viestintä o Projektin toteutus o Projektin etenemisen viestintä linjaorganisaatiolla o Projektin päättäminen o Projektista oppiminen linjaorgasaation kanssa. Yhteistyöllä kehitysprojektista saadaan onnistuva projekti
Tietoa palveluistamme roolin mukaan